POLITYKA PRYWATNOŚCI

FACEMED

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w FaceMed ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prywatna Praktyka Lekarska Beata Kaszyńska, adres: ul. Sokratesa 9, 01-909 Warszawa, prowadząca działalność pod adresem ul. Rydygiera 13, 01-793 Warszawa.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II.     Dane osobowe które przetwarzamy

Szanujemy Twoją prywatność tak samo jak własną. Kiedy komunikujesz się z nami lub odwiedzasz naszą witrynę internetową, zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe, aby móc Ci lepiej służyć i realizować nasze zadania w ramach świadczenia usług zdrowotnych.

Twoje dane osobowe są niezbędne w celu zarejestrowania Cię na wizytę u lekarza, pielęgniarki czy innego terapeuty lub zamówienia internetowo recept od Twojego lekarza. Przekazywanie tych danych jest niezbędne i jest też wymogiem Ustawy o działalności leczniczej.

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące dane osobowe, które przekazujesz nam bezpośrednio, kiedy podejmujesz działania online, wysyłasz wiadomość SMS, wiadomość mailową lub kontaktujesz się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które zbieramy:

 • Twoje imię i nazwisko, Pesel, adres e-mail, kod pocztowy, adres pocztowy i numer telefonu, adres email;
 • Inne informacje, które dobrowolnie przekazujesz nam lub które nam udostępniasz, gdy kontaktujesz się z nami;
 • Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat musisz poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna, zanim prześlesz do naszej witryny swoje dane. Jeśli z posiadanych przez nas informacji będzie wynikać, że z naszej witryny korzysta osoba niepełnoletnia oraz że przechowujemy dane takiej osoby bez odpowiedniej zgody, wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak będzie to możliwe.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym innym celu wykraczającym poza te wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię/recepcję) jak również w naszej placówce, na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim.
 • stworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
 • realizacji Twoich praw jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
 • kontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań
 • prowadzenia naszych ksiąg rachunkowych oraz wykonania spoczywających na nas obowiązków podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny centrum medycznego).

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane także:

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem .

– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

– dane osobowe zebrane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla Ciebie zawartość . Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji celów określonych w punkcie IV i na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie IV.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
 2. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. dostawcom usług wspierających nas w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta
 6. organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania..

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku, gdy taki transfer Twoich danych osobowych może mieć miejsce, poinformujemy Cię o tym odpowiednio.

VII.  Okres przechowywania danych

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VIII.          Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

Masz prawo zapytać nas czy przetwarzamy Twoje dane i jeżeli tak, masz prawo zażądać wglądu do Twoich danych osobowych. Umożliwi Ci to uzyskanie kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz niektórych innych informacji na ten temat

 1. b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

Masz prawo zażądać korekty wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych osobowych, które dotyczą Ciebie i które znajdują się w naszym posiadaniu.

 1. c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz w każdym momencie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Konieczne jest wtedy wskazanie nam Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś w czasie kontaktu z nami lub udzielając nam zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Na dzień 25 maja 2018 odpowiednim organem jest:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@face-med.pl telefon: (+48) 22 503 74 72; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy  musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 Bezpieczeństwo

 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w bezpieczny sposób stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Niemniej jednak przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Pomimo tego, że będziemy podejmować uzasadnione środki w celu ochrony Twoich informacji osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych przez Ciebie informacji.

 1. Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedzasz naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania jest dostępne tutaj: Informacja na temat plików cookies.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na www.macromedica.pl a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

XII.   Kontakt z nami

 W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt z nami – na dane kontaktowe określone na początku niniejszej Polityki Prywatności.